ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Пропозиція (публічна оферта)
Фізична особа-підприємець Інюточкін Віталій Олександрович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису про проведення державної реєстрації 2 480 000 0000 199995 від 06 вересня 2017 року), РНОКПП 3264905596, надалі іменується «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній особі (надалі іменується – «Клієнт») укласти договір (публічна оферта), умови якого викладені нижче та являються незмінними та однаковими для всіх Клієнтів.
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Цей Договір про надання послуг укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2.Пропозиція про укладення договору (оферти) приймається шляхом оплати обраної послуги (послуг) на умовах, зазначених у цій оферті. Факт оплати послуги (послуг) за цим Договором є підтвердженням того, що Клієнт приймає його умови та зобов'язується його виконувати.

1.3.Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору

1.4.Ця пропозиція діє без обмеження строку дії з моменту її затвердження Виконавцем. Умови даної оферти можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку, шляхом затвердження нової редакції цієї оферти.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.Виконавець бере на себе зобов'язання по організації і проведенню занять з навчання Клієнта музиці, зокрема, співу, навичкам гри на музичних інструментах та інших послуг визначених у Прайс-листі Виконавця (надалі іменуються – «Послуги»), а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2.Вибір і оплата Послуг проводиться відповідно до Прайс-листа Виконавця.

2.3.Виконавець має право на власний розсуд обирати один із таких способів надання тих чи інших послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1.Виконавець зобов'язаний:
3.1.1.організувати та забезпечити належне надання Послуг, передбачених в Розділі 1 цього Договору;
3.1.2.надати Послуги належної якості.

3.2.Виконавець має право:
3.2.1.в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору;
3.2.2.інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

3.3.Клієнт зобов'язаний:
3.3.1.своєчасно вносити плату за надання послуги (послуг), зазначених у п. 2.1. цього Договору;
3.3.2.завчасно повідомляти про неможливість відвідувати заняття;
3.3.3.дбайливо ставитися до майна Виконавця.

3.4.Клієнт має право:
3.4.1.самостійно обирати види послуг, що надаються Виконавцем;
3.4.2.вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору; 3.4.3.інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4. ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1.Договір вступає в силу з моменту оплати Клієнтом обраної послуги (послуг) та діє протягом оплаченого періоду.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Клієнтів.

5.3. Виконавець після отримання від Клієнта претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Клієнту мотивовану відмову.

5.4. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде розв'язана в претензійному порядку, будь-яка із сторін має право звернутися за розв'язанням суперечки до суду.
6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1.Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

6.2.Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

6.3. Виконавець не здійснює діяльність у сфері освіти та не надає професійного диплома або будь-яких інших документів про освіту.

6.4. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.
7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Фізична –особа підприємець Інюточкін Віталій Олександрович

РНОКПП 3264905596
Номер запису в Єдиному державному реєстрі . юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
2 480 000 0000 199995 від 06 вересня 2017 року
Адреса реєстрації:
м. Харків, вул. Балакірєва, буд. 46, кв. 44
вул. Плеханівська, 94а.
5 хв. пішки від метро «Спортивна»
Заняття:
щодня 9:00 — 21:00

Ресепшн:
будні — із 10:00 до 18:00,
сб — із 10:00 до 14:00
нд — вихідний
Click to order
Total: 
Ваше Ім`я
Ваш номер телефону